فاضل جواد فقیه قرآنی
53 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد 9
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله عالمان و فقیهان دوره صفویه، شیخ جواد فاضل است وی از شاگردان شیخ بهایی بود و در علم و تقوا از جایگاه بلندی برخوردار بود و به تعبیر حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره)، او دانشمندی آگاه در همه دانش های اسلامی به ویژه فقه ، اصول ، تفسیر و ادبیات مهارت کامل دارد . قهرمان نویسندگی ، جلودار لشکر تصنیف می باشد . او درعلامه بودن در دانش های گوناگون شبیه و مانند استادش شیخ بهایی است. مقاله حاضر با وجود مجهول بودن بسیاری از ابعاد زندگی آن بزرگوار به بیان شرح حال زندگی علمی و اجتماعی وی پرداخته است.
دانلود