فرهنگ گریه
50 بازدید
محل نشر: مجله:مبلغان/ شماره 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گریه همانند خنده یکی از نعمت های بزرگ الهی به انسان است. گریه، سرمایه انسان در جنگ با دشمن درون; اظهار زبونی و زاری در برابر لطف بی کران الهی; اظهار نیازمندی و ابراز فقر در برابر غنی مطلق و رحمت واسعه حق تعالی; خصلت و شیوه جویندگان کمال مطلق و نشانه زنده بودن قلب آدمی است. گریه، زبان گویای دل است و ریزش اشک از چشمان، گویای احساسات، علایق و تمایلات درونی گریه کننده می باشد. گریه، مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است. دراین مقاله به معرفی انواع گریه و آثار گریه ها و نقش گریه در تعالی روحی انسان پرداخته شده است
دانلود