آیت الله سید محدرضا رضوی کشمیری معلم عرفان
50 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهار/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید مرتضى رضوى کشمیرى از سلسله سادات رضوى، مقیم کشمیر است او از عالمان و عارفان بنام سده سیزدهم و چهاردهم هجری است. سرگذشت او الگویی مناسب برای جویندگان علوم و معارف الهی است در این مقاله به برخی ابعاد زندگی علمی و معرفتی آن بزرگوار پرداخته شده است.
دانلود