شیخ عبد الله مامقانی پیشوای پژوهشگران
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله شیخ عبد الله مامقانی فرزند آیت الله شیخ حسن مامقانی از فقیهان و ترجمه نگاران بزرگ سده چهاردهم هجری است تنقیح المقال از جمله آثار معروف وی است. شیوه زندگی و سیره عملی او در راه تحصیل و تحقیق و تدریس الگویی مناسب برای همه دانش پژوهان علوم دینی است. مقاله حاضر به برخی ابعاد زندگی وی اشاره کرده است.
دانلود