یحیی بن بطریق احیاگر فرهنگ
57 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عالم فرزانه شیخ یحیی بن بطریق از فقیهان بنام سده ششم هجری است. سیره او در راه تحصیل و تحقیق قابل توجه است و می تواند سرمشقی نیکو برای جویندگان علوم دینی باشد.
دانلود