بازتاب عمل
45 بازدید
محل نشر: فرهنگ کوثر/ شماره 49/ 1379
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از بعضى از آیات قرآن کریم و نیز از روایات فراوان برمىآید که یکى از آثار اعمال انسان ها, بازگشت عمل به خود و یانزدیکان انسان است; بدین معنا که اگر انسان کارى را در حق دیگرى انجام دهد, خواه بحق باشد و خواه ناحق ـ ((مثل)) همان عمل در حق او و یا نزدیکان او از ناحیه دیگران انجام خواهد شد. از این رو چه بسیار خوبى هایى که به انسان و یا نزدیکان انسان مى شود که ((مثل)) همان عمل را انسان در حق دیگرى انجام داده است و چه بسیار بدىها و بلاهایى که انسان و یا نزدیکان او دچار آن ها مى شوند که ((مثل)) همان بدىها و بلاها را انسان در حق دیگرى روا داشته است. در این مقاله به برخی از آن موارد در دو بخش فضائل و رذائل اشاره شده است.
دانلود