آیت الله شیخ حسن کاشف الغطاء نور فقاهت
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد دهم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله شیخ حسن کاشف الغطاء از خاندان بزرگ کاشف الغطاء از جمله عالمان و فقیهان بزرگ سده سیزدهم هجری است او فقیهی با بصیرت و عالمی آگاه به زمان خویش بود. اندیشه مترقی ولایت فقیه برای فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت در آثار او جلوه ای ویژه دارد. مقاله حاضر به معرفی شخصیت علمی و اجتماعی آن فقیه مجاهد پرداخته است.
دانلود