سیدمحمدبحرالعلوم مرزبان فرهنگ
44 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد نهم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله سید محمد بحر العلوم از عالمان و فقیهان با بصیرت عصر حاضر است او خدمات فرهنگی، اجتماعی و علمی فراوانی در طول عمر خود انجام داده است. مقاله حاضر به برخی ابعاد علمی و خدمات بی شائبه ایشان اشاره کرده است.
دانلود