محمدرضامسجدشاهى فقیه مجاهد
49 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار/ جلد چهارم/ 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیت الله شیخ محمدرضامسجدشاهى معروف به آقا رضا اصفهانی از عالمان و فقیهان مجاهد سده چهاردهم هجری است سیره عملی او در راه کسب علم و نشر آن و نیز موضع گیری های سیاسی ایشان در برابر طاغوت های زمان قابل توجه است. مقاله حاضر به برخی ابعاد زندگی علمی و اجتماعی آن مرد بزرگ اشاره کرده است.
دانلود