سیمای دینور
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دینور از جمله شهرهایی است که مردمان آن دارای سرگذشتی تأمل برانگیز بوده اند از این رو از جهات گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از دیدگاه تاریخی، دارای پیشینه¬ای کهن و چند هزار ساله، و از نظر موقعیت جغرافیایی، شاه‌راه میان غرب و شرق عالم اسلام، و از دیدگاه مذهبی، محل بروز و ظهور مذاهب اسلامی، و از نظر فرهنگی و علمی، دارای پیشینه¬ای پر سرمایه که مرکز پرورش صدها دانشمند مورخ، ادیب، حکیم، عارف، فقیه، محدث و مانند آن¬ها، و از نظر سیاسی، دارای تنوع حاکمیت سیاسی، محل وقوع جنگ¬ها و نزاع¬های فراوان و خانمان برانداز، و از نظر فلسفه تاریخ، دارای سرگذشتی با فراز و فرودهای فراوان، قابل تأمل و درخور توجه است. همه این ابعاد اقتضا می¬کند تا به این دیار از مملکت اسلامی توجه پژوهشی بیشتری صورت گرفته، زوایای آن بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر بیان کننده سرگذشت این بخش از مملکت اسلامی است که در قالب چند فصل کوتاه و بلند شکل گرفته است؛ فصل نخست، درباره معرفی اجمالی جغرافیای دینور است. فصل دوم، درباره وقایع، اتفاقات و تحولات سیاسی و اجتماعی از سده نخست تا سده چهاردهم هجری بوده و وقایع، براساس ترتیب زمانی سده¬ها بیان شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فصل سوم، به بررسی وضعیت دین، تدین و مذهب در دینور پرداخته شده است. فصل چهارم، معرفی برخی سادات دینور، فصل پنجم، قاریان و حافظان دینور، فصل ششم، عالمان و محدثان دینور مطرح شده¬اند و برای بهره¬مندی خوانندگان، نمونه¬ای از روایات نقل شده به وسیله آن¬ها، آورده شده و در فصل پایانی، به معرفی عارفان و صوفیان دینور پرداخته شده است و کوشش شده است تا پس از بیان اجمالی شرح حال زندگی آنان، برخی سفارشات عرفانی و اخلاقی آنان نیز ضمیمه و در صورت لزوم برخی سخنان آنان تبیین شود. گفتنی است در این نوشتار به بیان وقایع و مسائل مهم اتفاق افتاده در این دیار پرداخته شده است که مسلم است که مطالب این فصول، بیانگر همه ابعاد و زوایای علمی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و تاریخی دینور نخواهد بود. ازاین رو نام سیمای دینور برای نوشتار انتخاب شد.