ثمرات معرفتی مسائل و قواعد فلسفی
63 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این کتاب بیان ثمرات و فوائد و آثار معرفتی مسائل و وقاعد فلسفی می باشد طرح مطالب با بیانی ساده و بدور هر گونه طرح مباحث مغلق علمی و اختلافی، جویندگان معارف عقلی را با گوشه‌هایی از ثمرات معرفتی مسائل و قواعد فلسفی آشنا سازد و در راستای یادگیری و فراگیری علوم فلسفی، شوقی مضاعف در آنان ایجاد کند و در واقع این نوشتار تأمین کننده دو رأس از رؤوس ثمانیه در ذیل مباحث فلسفی است و آن دو عبارتند از: بیان غایات و فوائد علم که در نشاط و رغبت دانش پژوه سهم بسزایی دارند. شیوه تدوین در این نوشتار به این‌گونه است که در آغاز هر مبحث فلسفی، مفاد اصطلاح، مسئله و یا قاعده مربوط به موضوع آن فصل به اجمال توضیح داده شده و پس از آن با اقامه برهان به اثبات مضمون‌ آن‌ها پرداخته می‌شود و کوشش برآن است که به بیان ساده ترین و مشهورترین برهان بسنده شود و در نهایت آثار، ثمرات و فوائد معرفتی مفاد هر یک از آن اصطلاحات، مسائل و قواعد به عنوان نمونه مطرح می‌شوند البته در برخی موارد به سبب اهمیت موضوع به بیان تفصیلی آن آثار و ثمرات پرداخته شده است مانند مبحث أصالت وجود، تشکیک در وجود، وجود رابط. بنابراین بیان آثار و ثمرات معرفتی در این نوشتار، دلیل بر انحصار‌ آن‌ها در آن تعداد نیست بلکه به خاطر رعایت اختصار به بیان نمونه‌هایی از آن اثار و ثمرات بسنده شده است. ساختار نوشتار حاضر در سیزده فصل و یک خاتمه شکل گرفته است و ترتیب فصول ‌‌براساس ترتیب مباحث فلسفی می‌باشد.